บทความน่ารู้


อัลอาริยะฮฺ (การยืมใช้)

 

 

 

การยืมใช้ คือการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากวัตถุที่คงอยู่หลังการใช้ แล้วส่งคืนโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยน

เคล็ดลับในการบัญญัติของการยืมใช้

            บางครั้งมนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากวัตถุใดวัตถุหนึ่ง โดยที่เขาไม่สามารถมีสิ่งนั้นไว้ในครอบครอง และไม่มีทุนทรัพย์ที่จะจ่ายเป็นค่าเช่า และบางคนจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะให้บริจาคหรือยกให้ (โดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยน) จากจุดนี้ อิสลามจึงบัญญัติให้มีการยืมใช้กันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและความต้องการของผู้ขอยืมใช้  พร้อมกับการได้รับผลบุญและการตอบแทนของผู้ให้ยืมด้วยการทุ่มเทประโยชน์ให้แก่พี่น้องของเขาโดยที่วัตถุนั้นยังคงเดิมอยู่

หุกมของการให้ยืมใช้

การให้ยืมใช้ถือเป็นสิ่งที่สุนนะฮฺที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติ เพราะเป็นการทำดีต่อผู้อื่น เป็นการช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายและความต้องการ เและป็นการนำมาซึ่งความรักใคร่กัน การให้ยืมใช้จะเกิดผลด้วยทุกคำพูดหรือการกระทำที่แสดงถึงการให้ยืมใช้

เงื่อนไขของการให้ยืมใช้ที่ถูกต้อง

วัตถุหรือสิ่งจะให้ยืมใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้และยังคงอยู่ในสภาพเดิม (หลังจากที่ใช้แล้ว) และประโยชน์ของมันต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาต  ผู้ให้ยืมต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถให้บริจาคได้ พร้อมกับเป็นเจ้าของสิ่งที่จะให้ยืม

สิ่งที่อนุญาตให้มีการยืมใช้

อนุญาตให้มีการยืมใช้ทุกๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์และศาสนาอนุญาต เช่น บ้าน สัตว์พาหนะ รถ เครื่องมืออุปกรณ์ และอื่นๆ

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ยืมใช้

ไม่อนุญาตให้ยืมใช้สิ่งที่นำไปสู่การละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺ เช่น ภาชนะเพื่อใช้ดื่มเหล้า อาคารเพื่อเป็นซ่องโสเภณี เป็นต้น

การดูแลรักษาของที่ให้ยืมใช้

ผู้ขอยืมใช้จำเป็นต้องดูแลรักษาของที่ขอยืมใช้ และต้องส่งคืนแก่เจ้าของในสภาพที่ปกติเหมือนเดิม และไม่อนุญาตให้ผู้ขอยืมใช้ให้ผู้อื่นยืมต่อจากตน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของแล้วเท่านั้น

การชดใช้สิ่งที่ขอยืมใช้

หากสิ่งที่ขอยืมใช้เกิดเสียหายขณะอยู่ในมือของผู้ขอยืมใช้ ผู้ขอยืมใช้จำเป็นต้องชดใช้สถานเดียว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเลยหรือไม่ก็ตาม  เพราะมือหนึ่งจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันรับไปจนกว่าจะส่งคืน ยกเว้นหากผู้ให้ยืมยินยอมสละให้จึงจะถือว่าไม่ต้องชดใช้


อ้างอิง :: https://islamhouse.com/th/articles/205761


ย้อนกลับ